இரவுகளின் சாட்சி

5259506-mota_ru_2082718

எத்தனை இரவுகள்!!!
யுகம் யுகமாய் சென்றிருக்கின்றன
யுகம் யுகமாய் காத்திருக்கின்றன
கல் தோன்றி மண் தோன்றிய காலத்திலிருந்து

எத்தனை நிலவுகள்!!!
யுகம் யுகமாய் பிறந்திருக்கின்றன
யுகம் யுகமாய் இறந்திருக்கின்றன

முன்னிரவுகளுக்கும்
யாமங்களுக்கும்
பின்னிரவுகளுக்கும்
இருளின் கருமை மட்டுமல்ல
நிலவின் வெண்மையும் சாட்சியாக இருந்திருக்கின்றன

நீலியும் சூலியும் வாழும் அத்துவானக் காடுகள்
மாடனும் காடனும் வாழும் மனற்பரப்புகள்
அய்யனாரும் கருப்பனாரும் வாழும் ஊர் எல்லைகள்
மோகினியும் காட்டேரியும் வாழும் படித்துறைகள்

இரவுகள் உடல்களை மட்டுமல்ல
ஆன்மாக்களையும் சுமந்து திரிகின்றன

அவை
ஆதி இரவின்
நிலமும் நீரும் வானும் காற்றும் நெருப்பும்
அந்தத்திலும் மாறதிருக்குமென
சாட்சி சொல்கின்றன

இல்லாமல் போவது
புணர்வுகளும்
பிறப்புகளும் இறப்புகளும்
உயிர்களும் உடல்களும்
செடிகளும் மரங்களும்
மொழிகளும் உணர்வுகளுமென
சாட்சி சொல்கின்றன

அந்த இரவு
செந்நாய் ஒன்று
கண்கள் சிவந்து செறுமித் திரிய
காலத்தின் வெளியில்
நித்தியமான இரவாக இருக்குமென
சொல்லி செல்கின்றன

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s