ஒரு புல்லின் நுணியில்

ஒரு புல்லின் நுணியிலிருந்து விடுபடும் நீர்த்துளிப் போல தவிக்கிறது மனம். உருண்டோடி வந்து நுணியிலிருந்து விழும் வினாடியில், தன்னுடைய பாரத்தை மட்டுமல்ல, அந்த புல்லிலையின் சுமையையும் சேர்த்தே இழுக்கும் நீர்த்துளி விடுதலையாகிறது. அந்த சுமையை இழுக்க முடியாத நீர்த்துளியை, புல் மீண்டும் இழுத்து கொள்கிறது. மனமும் வாழ்வின் சுமைகளை இழுத்துக் கொண்டு அலைகிறது, நுணியைத் தேடி.

நிகழ்வுகளில் கரைகிறோம். நிகழ்வுகளால் கரைகிறோம். நிகழ்வுகளோடு கரைகிறோம். நிகழ்வுகளினூடே கரைகிறோம்.

கரைதலும் விடுதலும் ஒன்றா?

கரைந்து விடவா?விட்டுக் கரையவா?

கரைதலும் விடுதலும் கடப்பதற்கா? எவற்றை கடக்கிறோம்?எவற்றிற்காக கடக்கிறோம்?

துளி விழுமுன் புல் சிறியது…நிலம் பெரியது. விழுந்த பின், நிலம் சிறியது…பிரபஞ்சம் பெரியது.பிரபஞ்சத்தில் விழுந்த பின், எது சிறியது? எது பெரியது?

மனம் புல்லின் நுணியில் தான் இருக்கிறது. விழுவதும் இருப்பதும் புல்லின் சுமையைப் பொருத்து

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s